Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:21/07/2020 9:20:59 SA
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó,  Quyết định  công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế; trong đó gồm có 16 lĩnh vực với 133 TTHC, cụ thể:

1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại (06 TTHC);

2. Lĩnh vực Dịch vụ thương mại (02 TTHC);

3. Lĩnh vực Thương mại quốc tế (21 TTHC);

4. Lĩnh vực Điện lực (13 TTHC);

5. Lĩnh vực Công nghiệp địa phương (01 TTHC);

6. Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp (07 TTHC);

7. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (08 TTHC);

8. Lĩnh vực Hóa chất (07 TTHC);

9. Lĩnh vực An toàn thực phẩm (03 TTHC);

10. Lĩnh vực Thương mại biên giới (01 TTHC);

11. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (26 TTHC);

12. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh (05 TTHC);

13. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (06 TTHC);

14. Lĩnh vực Kinh doanh khí (24 TTHC);

15. Lĩnh vực Khoa học công nghệ (01 TTHC);

16. Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (02 TTHC).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

1. Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quyết định 506/QĐ-UBND ngày 01 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Quyết định  1520/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ