Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc UBND cấp huyện
  
Cập nhật:21/07/2020 9:26:12 SA
UBND tỉnh vừa ban hành QUYẾT ĐỊNH số 1759/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2020 về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo đó, Quyết định công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; trong đó gồm 03 lĩnh vực với 14 TTHC (Phụ lục kèm theo Quyết định), cụ thể:

1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa (09 TTHC)

2. Lĩnh vực Kinh doanh khí (03 TTHC)

3. Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện (02 TTHC)

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định sau:

1. Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

4. Quyết định số 858 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong Lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

5. Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong Lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ