Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”
  
Cập nhật:08/04/2020 10:08:48 SA
UBND tỉnh ban hành Công văn số 2737/UBND-NC ngày 03/4/2020 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cuộc thi “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Nội dung về cuộc thi, xem kỹ chi tiết tại địa chỉ: http://vnmac.gov.vn   
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ