Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
  
Cập nhật:02/07/2020 4:03:58 CH

Ngày 30/6/2019, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được hai Bên ký kết tại Hà Nội. Ngày 08/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn hai Hiệp định EVFTA và EVIPA tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV.

Ngày 15/6/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT  quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2020.

Chi tiết Thông tư 11/2020/TT-BCT vui lòng xem tại đây:/Portals/0/Thong%20tu%20so%2011%20TT-BCT%20ngay%2015_06_2020%20QTXX%20trong%20EVFTA.pdf

/Portals/0/1-2020-06-15%20PL%20I%20-%20Chu%20gii%20cho%20Ph%20lc%20II%20%28clean%20version%29_1.pdf

/Portals/0/2-2020-06-15%20PL%20II-%20Quy%20tc%20c%20th%20mt%20hang%20%28clean%20version%29_1.pdf

/Portals/0/3-2020-06-15%20PL%20III%20-Nguyen%20liu%20thy%20sn%20ap%20dng%20cng%20gp%20%28clean%20version%29.pdf

/Portals/0/4-2020-06-15%20PL%20IV%20-Sn%20phm%20thy%20sn%20ap%20dng%20cng%20gp%20%28clean%20version%29.pdf

/Portals/0/5-2020-06-15%20PL%20V%20-%20Sn%20phm%20det%20may%20ap%20dng%20cng%20gp%20%28clean%20version%29.pdf

/Portals/0/6-2020-06-15%20PL%20VI%20-%20Mu%20CO%20EUR_1%20%28clean%20version%29.pdf

/Portals/0/7-2020-06-15%20PL%20VII%20-%20Mu%20li%20van%20khai%20bao%20xut%20x%20%28clean%20version%29.pdf

/Portals/0/8-2020-06-15%20PL%20VIII%20-%20Danh%20sach%20t%20chc%20cp%20CO%20EUR_1%20%28clean%20version%29.pdf

NTMT
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ