Thông tư 16/2020/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối
  
Cập nhật:13/07/2020 2:58:57 CH

Ngày 07/7/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối.

Theo đó, giá bán điện áp dụng cho các dự án điện sinh khối nối lưới được thực hiện theo Quyết định số 08/2020/QĐ-TTg ngày 05/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.

Ngoài ra, theo Thông tư này, bên bán điện và bên mua điện cũng cần có trách nhiệm thỏa thuận, ký kết hợp đồng với nhau theo Hợp đồng mua bán điện mẫu và giá bán điện theo Quyết định 08/2020/QĐ-TTg.

Các dự án điện sinh khối đã vận hành phát điện trước ngày 25/4/2020 được ký lại Hợp đồng mua bán điện với Bên mua điện để được áp dụng giá mua bán điện quy định tại khoản 9 Điều 1 Quyết định 08/2020/QĐ-TTg kể từ ngày 25/4/2020 đến hết thời hạn còn lại của Hợp đồng mua bán điện đã ký.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/8/2020.

Download Thông tư tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ