UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025
  
Cập nhật:03/07/2020 2:58:12 CH

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, ngày 01/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 21/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác tiết kiệm điện.

Theo đó, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020 - 2025 gặp nhiều thách thức, trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân 10%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm góp phần tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong 05 năm tới; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp tăng cường tiết kiệm điện, như sau:

1. Thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện

a) Đối với cơ quan, công sở:

- Phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

- Tuyên truyền, vận động và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

b) Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp:

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm (đối với quy mô sản xuất hiện hữu), rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

c) Đối với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:

Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo hướng áp dụng thiết bị kỹ thuật cao và công nghệ tiên tiến trong quản lý để thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên, cụ thể:

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

d) Đối với hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ:

- Đối với hộ gia đình: sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

- Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ: Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ sở cung ứng điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

2. Tổ chức thực hiện

a) Sở Công Thương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương triển khai khẩn trương các nhiệm vụ của Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2030.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền quy định của Nhà nước, của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiết kiệm điện năng và vận động thực hiện có hiệu quả các biện pháp tiết kiệm điện để cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân biết và thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân không thực hiện tiết kiệm điện theo quy định của Nhà nước; lập danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện khi thiếu nguồn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu điện, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nội dung của của Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

b) Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có trách nhiệm:

- Đảm bảo cấp điện trên địa bàn tỉnh theo danh sách các phụ tải ưu tiên cấp điện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt hàng năm. Trong đó ưu tiên cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục và ổn định, giảm tổn thất;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tổ chức tuyên truyền, quảng bá việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo. Triển khai các chương trình vận động tiết kiệm điện như Chương trình gia đình tiết kiệm điện, trường học chung tay tiết kiệm điện, giờ trái đất,...

- Tổ chức thống kê, báo cáo tình hình sử dụng điện tại các cơ quan công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, tình hình tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; báo cáo Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo thực hiện giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện.

d) Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm:

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp được giao quản lý về xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan của các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn các Khu kinh tế, Khu công nghiệp được giao quản lý.

đ) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ban ngành cấp tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng có trách nhiệm:

- Nghiên cứu ứng dụng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiên tiến, liên quan đến tiết kiệm điện, năng lượng; hướng dẫn sử dụng và kiểm tra giám sát việc sử dụng, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm điện đối với các dự án, công trình, trụ sở, tòa nhà làm việc; hệ thống chiếu sáng đường phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh khi xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các công trình, dự án;

- Khi tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở, thẩm định, phê duyệt các hồ sơ, dự án cần quan tâm đến việc sử dụng điện, năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Không chấp thuận, thẩm định, phê duyệt, cấp phát kinh phí với các hồ sơ dự án, công trình sử dụng vốn nhà nước vi phạm các quy định của Nhà nước về sử dụng điện, năng lượng và Chỉ thị này.

e) Sở Thông tin và Truyền Thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, phóng sự, bài viết tuyên truyền về tiết kiệm điện; dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về tiết kiệm điện; thông báo nội dung Chỉ thị này để các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh biết và thực hiện, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

g) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế có trách nhiệm:

- Xây dựng và ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch sản xuất của ngành, địa phương và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện;

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân, các doanh nghiệp hiểu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện tiết kiệm và sử dụng điện có hiệu quả;

- Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện; báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Chỉ thị cũng nêu rõ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên việc sử dụng điện tiết kiệm. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực và sử dụng điện có trách nhiệm thi hành, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Download Chỉ thị tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ