UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:09/06/2020 8:18:43 SA

Với mục đích triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và cụ thể hóa Kế hoạch số 232/KH-UBND  ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh về việc Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2030; Ngày 05/6/2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 142/KH-UBND về thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bằng các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các hoạt động: Sản xuất, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, v.v..Ngoài ra, thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,... Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Với việc cụ thể hóa các nhiệm vụ nhằm từng bước đạt được các mục tiêu đã đề ra năm 2021 nằm trong kế hoạch 232/KH-UBND, tỉnh Thừa Thiên Huế đang ngày đêm xây dựng để đưa đô thị Huế trở thành đô thị thông minh, xanh sạch đẹp và tiết kiệm năng lượng./.

  

SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ