Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
  
Cập nhật:15/06/2018 7:21:30 SA
Sáng ngày 08/6/2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ để quán triệt, học tập Quy định số 124 – QĐ/TW của Ban Bí thư “về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng , rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy.

 Nội dung trọng tâm của Quy định số 124 – QĐ/TW: (xem fife gửi kèm theo)

Chương I: Quy định chung

Chương II: Nội dung, phạm vi, hình thức giám sát; Tiếp nhận, xử lý thông tin giám sát

Chương III: Quyền, trách nhiệm của chủ thể giám sát, đối tượng giám sát

Chương IV: Khen thưởng,xử lý vi phạm

Chương V: Tổ chức thực hiện

  

 


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quy định 124-QĐ/TW ()
NNHUY-KHTCTH
Đoàn thanh niên
 Bản in]

Liên kết công vụ